/ 4 نظر / 28 بازدید
خورشید

eltemas doa

سمیرا

آن روز که آن حادثه را دید غروب چون خون حسین (ع)، سرخ جوشید غروب آن روز که آسمان به خاک آمده بود هفتاد و دو بار کرد خورشید غروب

kazhal

سلام. التماس دعا.

kazhal

التماس دعا.